Boken som texten ör hämtat från
Inlägget ingår som ett kapitel i boken

Maria Magdalena var kvinnan som blev berömd för att hon älskade Jesus. Vad vet vi om henne? Det står ingenting om vem hon är, om hon är gift eller ogift? Eller om hon har barn? Det vi vet är att hon är från Magdala och att hon hade sju onda andar som Jesus drev ut ur henne. Men vi får inte veta om det är en fysisk sjukdom eller om hon var besatt. På den tiden ansåg man att allt som drabbade en människa sågs som det var ett direkt verk av onda krafter. Men utan tvivel måste Maria ha lidit mycket innan hon blev helad. Kanske var hon en som var utstött och ansågs som ”oren” eller hade det svårt att delta i det sociala livet på grund av sitt lidande. Det kan ha varit förklaringen till att det inte verkar som hon hade en familj. Det kan hända att hon inte kunde ha gift sig eller kunde bli bortgift. För det enda vi vet är att hon kom från Magdala. Maria hade inget släktnamn. ”Magdalena” är inget släktnamn. Det  är namnet på hennes hemstad. ” Det faktum att Maria kallas just ”Maria från Magdala” är intressant. Hon är den enda kvinnan i evangelierna som förknippas med en ort; alla andra namngivna kvinnor förknippas med sina män. De är omtalade i egenskap av dotter till, hustru till, mor till, och så vidare. Men Maria Magdalena står för sig själv, som en ensam stark kvinna utan manlig överhöghet. Redan på denna punkt är hon säregen.

Man kan därför på goda grunder i alla fall anta att hon inte var gift. Magdala var en välmående stad vid Galileiska sjön, en hellenistisk stad som drog till sig folk från medelklassen och rika familjer. Många var bildade och välbärgade, åtskilliga kom från andra delar av det romerska imperiet; Egypten, Syrien och Grekland. Man levde på fiskindustrin och fick inkomster från nöjen, kultur och turism nu liksom då.

Maria lämnade denna stad sannolikt för att följa Jesus. Det var många kvinnor som följde honom och som försörjde honom och hans lärjungar med sina ägodelar. Maria Magdalena var en av dem och därmed kan man anta att hon haft ekonomiska tillgångar och var fri att använda dem som hon ville. Hon kan således inte ha varit en fattig kvinna. Kvinnorna lyssnade på Jesus och fick undervisning och kanske för första gången i sitt liv blev de behandlade med respekt. De var med honom ända till slutet i Jerusalem. Maria står under korset tillsammans med Jesu mor Maria och den lärjunge som älskade mest, Johannes och hon är den första som går till hans grav efter hans död.

Jesus begravs

Josef från Arimatea var en rik man som också hade blivit en lärjunge till Jesus. Han hade köpt en grav i närheten av Jerusalem och ville nu ha Jesu kropp. Han gick därför till Pilatus och bad att få kroppen, tog ner den från korset, svepte den i rent linnetyg och lade den i sin nya grav som han hade låtit hugga ut i klippan. Sedan rullade han en stor sten för ingången och gick därifrån. Maria Magdalena och den andra Maria som var Jakob den yngres och Joses mor, samt Salome var där och satt mitt emot graven. (Luk 8:2f)

Den tomma graven

Tidigt den första veckodagen, innan det hade ljusnat kom Maria Magdalena ut till graven och fick se att stenen var borta. Hon sprang därifrån och kom till Simon Petrus och Johannes och sade till dem: “De har tagit bort Herren från graven, och vi vet inte var de har lagt honom!” Petrus och Johannes rusade iväg och kom först till graven. Johannes lutade sig in och såg linnebindlarna ligga där, men han gick inte in. Strax efter kom Petrus som gick in i graven och såg också linnebindlarna ligga där, och duken som hade täckt huvudet. Den låg inte tillsammans med bindlarna utan hopvikt på ett ställe för sig. Därefter gick de tillbaka hem igen.

 Under tiden hade Maria gått tillbaka till graven och stod utanför den och grät. Och medan hon grät lutade hon sig in och såg då två vitklädda änglar sitta där Jesu kropp hade legat, den ene vid huvudets plats och den andre vid fötternas. Varför gråter du? frågade änglarna henne. Därför att de har tagit bort min Herre, svarade hon, och jag vet inte var de har lagt honom.  Hon kastade en blick över axeln och såg att någon stod bakom henne. Men att det var Jesus märkte hon inte.  Mannen frågade samma sak och då hon trodde det var trädgårdsmästaren och svarade hon ”Om du har tagit bort honom, tala då om för mig var du har lagt honom, så ska jag gå och hämta honom”. ”Maria”, sa Jesus. Hon ryckte till och vände sig mot honom. ”Herre!” utropade hon. ”Rör mig inte”, sa han, ”för jag har ännu inte återvänt till Fadern. Men gå och leta reda på mina bröder och tala om för dem att jag ska gå till min Far och er Far, min Gud och er Gud”. Maria från Magdala sprang då till lärjungarna och sa: ”Jag har sett Herren!” Sedan berättade hon vad han hade sagt. (Joh 20:10-18)

Det är bara en sak som skiljer henne från de övriga lärjungarna – hon är först på plats. Inte för att hon trodde att hon skulle bli den första som skulle berätta om att Jesus och hans uppståndelse, utan därför att hon älskar….Hon väntar sig ingenting annat än att finna Jesus i graven, men hon tar en risk när hon söker upp den. Graven vaktades av romerska soldater men trots det så drivs hon dit för att smörja honom med de oljor hon har med sig. Hon drivs av en djup och trofast hängivenhet utan beräkningar och har ingenting att vinna på att gå till hans grav.

När hon upptäcker att stenen är borta och att graven är tom blir hon chockad och hennes spontana tanke är att någon måste ha rövat bort hans döda kropp. Hon står gråtande och stirrar in i den tomma graven när hon hör en röst som frågar: ”Kvinna, varför gråter du? Vem söker du? Hon tror att det är trädgårdsmästaren som talar till henne så hon svarar att hon söker sin Mästare. ”Han är borta, jag vet inte var de har lagt honom!” Då kallar rösten henne: ”Maria”, och genast känner Maria igen honom.

”Rabbouni!” är hennes automatiska gensvar (rabbouni betyder mästare) och hon vill spontant falla ner och röra vid hans fötter, men Jesus förklarar då för henne att situationen är helt annorlunda nu. Jesus har förvandlats på ett sätt som Bibeln kallar att bli förhärligad; nya lagar råder, gränser som skiljer tid och rum, liv och död är genombrutna. Detta är det första tecknet på att Guds rike kommer. Hon får veta såsom Jesus har förvandlats, kommer människor som hör till honom också att förvandlas. Han är bara den förste bland ”många”. Om detta får hon nu uppdraget att berätta för de andra. Den stora nyheten måste föras ut. Han försvinner ur hennes åsyn och hon skyndar sig till kretsen av Jesu lärjungar och vänner för att tala om vad hon varit med om. Hon hade fått uppdraget att ”… gå till mina bröder och säg till dem att jag far upp till min Fader och er Fader, till min Gud och er Gud.” Detta var en viktig hänvisning till omvärlden att Maria som kvinna skulle vittna om något sådant viktigt för män. Att Jesus säger dessa ord till en kvinna, att hon ska berätta det för männen, Jesu lärjungar och följare visar att berättelsen inte är uppdiktad. Eftersom kvinnorna inte gällde som vittnen bland judar så måste dessa nedskrivna vittnesuppgifter vara sanna. För oss kristna är passionsberättelsen känd genom att kvinnor gett oss detaljer vad gäller döden och begravningen. Att de stod på avstånd var naturligt vid en grym romersk avrättning och vi kan ju jämföra det med de manliga lärjungarnas flykt.  Dessa kvinnor fick motta budskapet före apostlarna. Invändningar mot detta har säkert lyfts många gånger efter det. Ja, kvinnorna var där, deras trofasthet, lojalitet och kärlek drev dem att söka upp graven för den man som givit dem respekt och kärlek. Dessa föraktade kvinnor betecknar därmed en ny position för kvinnan i den kristna gemenskapen. Jesus förutsätter nämligen att budskapet ska ges vidare. På änglarnas uppmaning och Jesu befallning proklamerar de sedan uppståndelsebudskapet. Och lärjungarna blir tillrättavisade av Jesus för att de inte trodde på kvinnorna (Mark 16:14). Det fanns ingen ursäkt i att denna nyhet kommit genom kvinnor.

Var Maria Magdalena en prostituerad kvinna?

 Var hon en prostituerad innan hon mötte Jesus? Det står ingenting i Bibeln om att hon skulle vara det, så var ifrån kan man ha fått den uppgiften? Faktum är att Maria Magdalena betraktades som en apostel under kyrkans allra första tid. I Petrusevangeliet, från mitten av 100-talet där hon kallas ”lärjunge”. På 200-talet benämndes hon apostlarnas apostel av den romerske kyrkofadern Hippolytus. Påven Leo den store (d. 461) refererade till henne som Maria Magdalene personam Ecclesiae gerens, ”Maria Magdalena som bär Kyrkans bild/person”.  Överhuvudtaget tycks man under antiken ha ansett att Maria Magdalena var den viktigaste kvinnan i Jesu omkrets. Stundom framstår hon till och med som viktigare än Maria, Jesu moder. Den uppståndne väljer ju att först visa sig för Maria Magdalena, inte för sin mor.

Att Maria Magdalena har fått ryktet om att hon dels var prostituerad och dels att Jesus skulle ha andra slags känslor för henne än vad han hade för de övriga lärjungarna är, som jag ser det och många med mig, ett mänskligt påfund för att styra och skriva om historien så att det passar de rådande traditionerna och synsätt hos dem som hade inflytande, dvs maktens män. Origenes (se kapitel Kvinnans ställning i Palestina) tyckte att Maria Magdalena inte var lämplig som första vittne och Johannes Chrysostomos (se kapitel Kvinnans ställning i Palestina), han som vet mer än Jesus, menar att det hade varit mer korrekt om Jesus hade uppenbarat sig för sin mor Maria.

Till detta kan läggas ytterligare en observation. När kvinnor förekommer i Nya testamentet nämns Maria från Magdala i regel först. Detta tyder på att hon var äldst i gruppen, eftersom anciennitetsprincipen var vägledande i sådana uppräkningar under epoken. Hon torde alltså ha varit medelålders; det har definitivt inte rört sig om en ung flicka.

Summa summarum: en stark kvinna, något till åren kommen, från en välmående småstad, som framgångsrikt bröt mot tabun och gjorde starkt intryck på sin samtid och på de efterföljande kristna generationerna. Ingen under antiken kom på tanken att länka henne till ett syndigt förflutet. Den kritik som förekom riktades snarare mot hennes centralställning inom kyrkan, som vissa ville skjuta över på andra gestalter i Nya testamentet. (Dick Harrison)

Karen L. King, professor i kyrkohistoria vid Harvard University, har föreslagit att framställningen av Maria som hora kan ha varit en strategi för att ogiltigförklara henne. Marias upphöjda ställning i vissa grupper gjorde henne farlig och att framställa henne som prostituerad var ett sätt att ta ifrån henne auktoritet. I uppbyggnaden av kyrkan kunde man inte erkänna att Maria Magdalena var den som skulle ha en sådan betydelse man var tvungen att ha för att kunna förändra kyrkan enligt det politiska system som rådde under begynnelsen av den kristna kyrkan. Man ville ha ett patriarkat som kontrollerade allt som hände och jag vågar påstå att man även ville kontrollera den helige Ande. Därför var man tvungen att förneka Maria Magdalenas betydelse och smutskastade därför henne med att påstå att hon var en prostituerad. Man framställde henne som en svag person, som om det kunde förbättra det faktum att Petrus förnekade Jesus, något som Maria Magdalena aldrig gjorde efter att ha blivit en lärjunge.

Det har spritts rykten om att Maria Magdalena inte var prostituerad utan var gift med och hade barn med Jesus. Efter korsfästelsen skulle hon ha flytt med barnet till södra Frankrike med några andra ur kretsen kring Jesus.

Jag vill här på det bestämdaste ta avstånd från alla rykten och historier som inte finns kopplat till evangelierna. Om Jesus skulle ha gift sig med Maria Magdalena så hade han gått utanför sitt uppdrag här hos oss. Som den människoson han benämnde sig själv var här för att berätta för oss om Gud och hur vi ska vara här mot varandra och vem Gud är. Som Gud kan inte Jesus ha haft en sexuell relation med Maria Magdalena då Gud skapar med sitt ord och inte med sin kropp. (Se kap. Hur manlig är Gud). Sådan omskrivning av Jesus är bara ett sätt att förminska honom och det han visade oss på sin jordevandring. Det tar då bort det heliga och återuppståndelsen. Det som den kristna kyrkan står för, eller borde stå för.   

Lärjungarna och Jesus syn på kvinnan

För lärjungarna var det svårt att ta till sig Jesus syn på kvinnor. Att de skulle vara jämlika med dem, att de skulle undervisas i tron. De fick kämpa för att förstå. De ville driva bort kvinnorna och barnen när de kom fram med sina barn för att Jesus skulle lägga händerna på den (Matt 19:13-14). De tillrättavisade kvinnan som ville smörja Jesu fötter (Mark 14:5). De förvånade sig vid Jakobs brunn men frågar inte längre om det. När kvinnorna kommer efter uppståndelsen tror de visserligen inte, men de har lärt sig tillräckligt för att ändå undra över saken och går själva dit. Kanske de fortfarande höll på att lära sig när de skriver dessa evangelier. Trots judarnas och apostlarnas motstånd vittnar ändå dessa evangelier om Jesu revolution i förhållande till kvinnan. Han yttrar aldrig ett föraktfullt ord om kvinnan. Det finns ingen som helst skillnad i Jesu bemötande av kvinnor eller män. Alla bemöts som ansvariga individer med individuella behov och gåvor. Det är inte märkligt att “en stor mängd kvinnor ” följde honom längs Via Dolorosa (Luk 23:27)

Det evangeliska uttrycket

Det är ganska intressant att se att formen på berättelsen om när Maria Magdalena kommer till graven för att smörja Jesu kropp har samma berättelsemönster i texterna om de manliga lärjungarna och deras möten med Jesus efter hans död.

Först skildras sorgen, sedan när hon möter Jesus känner hon inte igen honom, och så blir hon överraskad när han själv avslöjar sin identitet. Jesus befaller Maria Magdalena att gå och berätta om uppståndelsen för de andra och plötsligt försvann Jesus ur hennes åsyn. Samma sak hände två män som var på väg till Emmaus, en by utanför Jerusalem. De pratar om Jesus och det som hände innan korsfästelsen och att han hade försvunnit från graven, där man hade lagt hans kropp. De talade om hur stor mäktig i ord och gärningar han hade varit. Jesus kom emot dem på vägen och de kände inte igen honom. Han talar till dem medan de går, med de vet ändå inte vem han är inte förrän de ligger till bords och då han tar brödet, tackar Gud, bryter det och räcker det åt dem. Då öppnades deras ögon, och de kände igen honom, och han försvann ur deras åsyn.

Allt det som Maria Magdalena upplevde stämmer överens till punkt och pricka med apostlarnas erfarenheter efter uppståndelsen. Hon uppfyller samtliga kriterier för en apostel:

  • hon har lämnat sitt gamla liv och följt Jesus dag och natt som hans lärjunge,
  • hon är ett ögonvittne till hans korsfästelse och uppståndelse,
  • och hon får uppdraget att förkunna de goda nyheterna om det.

Boken finns att köpa i nätbokhandeln. Fråga efter den i bokhandeln eller på biblioteken.

Share →

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

*

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Visit Us On FacebookVisit Us On PinterestVisit Us On Google PlusVisit Us On Linkedin